+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Javni oglas za prijem radnika

Javni oglas za prijem radnika

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - BIOSTABILIZATOR

Odluka o poništenju Javnog poziva

Nadzorni odbor JP Deponija d.o.o. Mostar, na osnovu zaključka donesenog na VI redovnoj sjednici, održanoj dana 16.03.2023. godine, donosi Odluku o poništenju Javnog poziva: „ Dokumentacija za nadmetanje – poziv za dostavu ponuda u postupku za izbor privatnog partnera u projektu Izgradnja, rekonstrukcija, upravljanje i održavanje deponije“

Poziv za dostavljanje ponuda-tenderska dokumentacija

J.P. Deponija, na osnovu odluke Grada Mostara broj :02-04-917/22 od 19.01.2022. godine, te rješenja broj : 02-19-1470//22 od 26.01.2023. godine, te Rješenja Agencije za Privatizaciju  broj: 19-15-43-13/22 od 26.10.2022. godine objavljuje "Poziv za dostavljanje ponuda- tenderska dokumentacija".

Odluka o izboru ponuđača

Odluka o izboru ponuđača - nabavka guma za teška i laka vozila

Odluka o dodjeli ugovora

Odluka o izboru ponuđača - ulja i maziva

Odluka o izboru ponuđača

Odluka o izboru ponuđača - rezervni dijelovi i održavanje CAT mašine

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, JP Deponija d.o.o. Mostar objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci za nabavku roba - rezevni dijelovi za Tehnix postrojenje, sa ponuđačem ALBA BH d.o.o., kao jedinim ovlaštenim preduzećem u BiH za distribuciju i servis Tehnix proizvoda. Tenderska dokumentacija se na uvid može dobiti na adresi: JP Deponija d.o.o. Mostar, Vrapčići bb, 88113 Mostar.

 

 

srijeda, 27.07.2022.godine

Izmjene plana nabavki za 2022.godinu

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 20222.godinu

Izmjene plana nabavki za 2022.godinu

Izmjene plana nabavki za 2022.godinu

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga fizičke zaštite (aneks II dio B).

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVKE USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE (USLUGE IZ ANEKSA II – DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BiH)

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVKE USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE

 

(USLUGE IZ ANEKSA II –  DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BiH)

PLAN NABAVKI 2022

PLAN NABAVKI 2022

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA REALIZACIJU PROJEKTA „IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE DEPONIJE“ PO MODELU JAVNO- PRIVATNOG PARTNERSTVA

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA REALIZACIJU PROJEKTA „IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE DEPONIJE“

PO MODELU JAVNO- PRIVATNOG PARTNERSTVA      

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Paljena žica

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Transportne trake

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Nabavka autoguma

Izmjene i dopune plana 2021

Izmjene i dopune plana 2021

Dopuna plana nabavki 2021

Dopuna plana 2021

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Monitoring okoliša 2021

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Gorivo

Plan nabavki 2021

Plan nabavki 2021

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Nabavka ulja i maziva

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Plan prilagodbe

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Nabavka guma za teška i laka vozila

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Nabavka transportnih traka za postrojenje

Obavještenje o poništenju postupka JN

Obavještenje o poništenju postupka JN - Studija uticaja na okoliš 

Izmjena i dopuna Plana nabavki 2020

Izmjena i dopuna Plana nabavki 2020

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača

Otvoreni postupak - Nabavka paljene žice

Odluka o izboru ponuđača

Otvoreni postupak - dizelsko gorivo

Odluka o dodjeli Ugovora

Monitoring okolišnih parametara - 3 LOT-a

Plan nabavi 2020

Plan nabavki 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke ulja i maziva

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2019

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2019

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2019

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2019

Izmjene i dopune plana nabavki za 2019. godinu

Izmjene i dopune plana nabavki 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke autoguma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke paljene žice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak izgradnje obodnog kanala

Izmjene i dopune plana nabavki za 2019.godinu

Izmjene i dopune plana nabavki 2019

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2018

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2018

Izmjene i dopune plana nabavki za 2018.godinu

Izmjene i dopune plana nabavki 2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke dizelskog goriva

Plan nabavki za 2017. godinu

 PLAN NABAVKI 2017

SPN - Invitation for Bids

SPN - Invitation for Bids

Rješenje ureda za razmatranje žalbi- žalba se odbacuje kao neuredna

 Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Žalba na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 386/17-DP

Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača II

 Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Rješenje Ureda za razmatranje žalbi - žalba se usvaja

Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Žalba na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Rješenje Ureda za razmatranje žalbi - neosnovana žalba

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije

Žalba na Odluku o izboru i Zaključak ugovornog organa

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije

Zaključak o odbacivanju žalbe kao neblagovremene

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije

Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponija čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke II - dizelsko gorivo - postupanje po Rješenju URŽ

Rješenje o poništenju odluke i dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču

 Rješenje - Otvoreni postupak II - dizelsko gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke II - dizelsko gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru - Otvoreni postupak nabavke goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - Gorivo D2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u  konkurentskom postupku javne nabavke radova - radovi na postavljanju zaštitne mreže za leteći otpad

Plan nabavki 2016

 PLAN NABAVKI 2016

Izmjene i dopune Plana nabavki za 2015.godinu

 PLAN NABAVKI 2015 - IZMJENE I DOPUNE

Zakon o zaštiti okoliša

Dokument "Zakon o zaštiti okoliša"