+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Konkurs za popunu radnog mjesta
Na osnovu Člana 11. Zakona o Javnim preduzećima (Službene novine FBiH broj: 8/05 I 81/05). zbog ukazane potrebe, a na osnovu Odluke 562/15-DP, u skladu sa članom 15 Statuta JP Deponija d.o.o. Mostar i Pravilnika o radu  JP Deponija d.o.o. Mostar, raspisuje se

 JAVNI KONKURS

Za prijem zaposlenika u JP Deponija d.o.o. Mostar na sljedeću poziciju:

  • Stručni saradnik za ekonomske poslove i javne nabavke – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme (do povratka uposlenice sa porodiljnog odsustva), a najduže 1 godina

Opis poslova:

Proučava i stručno obrađuje najsloženija ekonomska pitanja iz djelokruga službe, izrađuje elaborate i druge stručne materijale, neposredno sarađuje sa Jedinicom za implementaciju projekta (PMU – Project Managment Unit – Jedinica za upravljanje projektom), priprema tehničke specifikacije i tehničku dokumentaciju za nabavku opreme i usluga u skladu sa zahtjevima i instrukcijama Svjetske banke, priprema prijedlog plana za javne nabavke, priprema i operativno vodi procedure javnih nabavki/odluka o nabavci, izbor vrste postupka za dodjelu ugovora, prijedlog podjele predmeta nabavke na lotove, priprema tendersku dokumentaciju, učestvuje u radu komisije za javne nabavke, obavlja aktivnosti nakon dodijele ugovora /informiše rezultate o ponuđačima/, priprema izvještaje o realizaciji operativnih poslova, obavlja računovodstveno-finansijske poslove, obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme i po nalogu direktora.

Kandidat treba da ispunjava opće uslove predviđene zakonom, i to:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • da je stariji od 18 godina

Pored općih uslova, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Pravilnikom o radu, i to:

VSS (VII stepen složenosti) ekonomske struke, aktivno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru, 1 (jednu) godinu radnog iskustva, poželjno vozačka dozvola B kategorija

Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju)

  • prijava i CV, dokaz o ispunjavanju gore navedenih posebnih uslova i uvjerenje o državljanstvu

Odabrani kandidat će biti dužan da u roku od 30 dana dostavi potvrdu o nekažnjavanju, te potvrdu da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

 

Prijavu na konkurs, sa svim traženim dokumentima dostaviti najkasnije do 27.07.2015.godine lično ili putem pošte (preporučeno) na adresu:

JP Deponija d.o.o. Mostar

(za konkursnu komisiju)

Vrapčići bb

88113 Mostar

sa naznakom ˝Javni konkurs za popunu radnog mjesta zaposlenika u JP Deponija d.o.o. Mostar ˝

 Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove će se obaviti intervju /provjera traženih uslova.

 Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.