+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Broj : 638/23-DP

Mostar 02.06.2023. godine

                                                   

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

U cilju donošenja daljih poslovnih smjernica vezanih za upravljanje otpadom, kao i u cilju što veće iskorištenosti komunalnog otpada i u cilju sagledavanja ponude na tržištu a prateći ekološke trendove u upravljanju otpadom J.P. Deponija d.o.o. Mostar objavljuje Javni poziv zainteresovanim  da ponude biostabilizator ( postrojenje za obradu bio komponente u komunalnom otpadu ) na prezentaciju/ testiranje u krugu J.P. Deponija d.o.o. Mostar .

Period testiranja opreme planiran je za mjesec dana ( 4 sedmice ).

Testiranje opreme je bez naknade.

Troškove transporta i montaže / demontaže snosi ponuditelj.

U samoj ponudi potrebno je dostaviti tehničke specifikacije biostabilizatora.

Ponude je potrebno poslati u zatvorenoj koverti sa naznakom : „ Za prezentaciju/ testiranje biostabilizatora“ na adresu J.P . Deponija d.o.o.

Vrapčići bb

88113   

Mostar

Rok za slanje ponuda je 7 dana od dana objavljivanja poziva .

 

                                                                                                          JP Deponija

                                                                                          V.D. Direktor, Mirhad Grebović