+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/ICE DRUŠTVA JP DEPONIJA D.O.O. MOSTAR
Na osnovu člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona  o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/98, 22/09 i 109/12), člana 21. Odluke o vršenju ovlasti organa Grada Mostara u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Grada Mostara“, broj 7/21) i člana 39. Statuta Javnog preduzeća Deponija d.o.o. Mostar , Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora/ice Društva Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar, broj: 1544/23-DP,  Nadzorni odbor raspisuje:

 

 

JAVNI  KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/ICE 

DRUŠTVA JP DEPONIJA D.O.O. MOSTAR

 

 

 1. Predmet Javnog konkursa

 

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/ice Javnog preduzeća Deponija d.o.o. Mostar

 

Oglašava se sljedeća pozicija:

 

- Direktor/ica JP Deponija d.o.o. Mostar                    1 izvršilac

 

 1. Opis pozicije

 

Direktor/ica JP Deponija d.o.o. Mostar nadležan/na je i odgovoran/na da:

 1. Rukovodi poslovanjem i donosi poslovne odluke;
 2. Predlaže osnovne programske ciljeve i poslovne politike i preduzima mjere za njihovo provođenje;
 3. Zastupa i predstavlja Društvo;
 4. Odgovara za zakonitost rada Društva;
 5. Predlaže organizaciju Društva;
 6. Predlaže opće akte Društva koje donosi Nadzorni odbor;
 7. Izvršava i organizuje provođenje odluka Nadzornog odbora:
 8. Odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa radnika, kao i o raspoređivanju zaposlenika na poslove i radne zadatke;
 9. Odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima i pravilnicima Društva;
 10. Organizuje radne grupe/komisije radi izrade određenih studija, analiza i elaborata, programskih i drugih projekata iz rada i poslovanja Društva;
 11. Donosi opće akte Društva koji nisu u nadležnosti Skupštine ili Nadzornog odbora;
 12. Podnosi Nadzornom odboru izvještaj o radu sa finansijskim rezultatima poslovanja;
 13. Poduzima mjere u oblasti osiguranja i sigurnosti, zaštite na radu, zaštite i unaprjeđenja životne okoline u skladu sa zakonom i općim aktima;
 14. Donosi odluke za izvršenje finansijskog plana;
 15. Izradi provedbene propise za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 16. Zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u skladu sa zakonom;
 17. Izradu i realiziranje plana poslovanja, kao i revidirani plan poslovanja, sa planom nabavki;
 18. Odlučuje o razvoju ljudskih resursa, edukaciji, o potrebi zapošljavanja novih radnika, u skladu s planovima poslovanja;
 19. Obavljanje drugih poslova i zadataka neophodnih za poslovanje Društva, u skladu za zakonom, Statutom i drugim općim aktima Društva.

 

 • Mandat

 

Direktor/ica Društva imenuje se na mandatni period od 4 (četiri) godine, s tim da na istu funkciju može biti ponovo imenovan/a.

 

 1. Uslovi za izbor i imenovanje na poziciju direktora/ice

Kandidat/kinja za imenovanje na traženu poziciju mora ispunjavati opće i posebne uslove.

 

 1. Opći uslovi za izbor i imenovanje:
 • da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu i dokaz o prebivalištu u BiH),
 • da je stariji/a od 18 godina, (dokaz: rodni list),
 • da nije stariji/a od 65 godina na dan imenovanja,
 • da je zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova na koje se kandidira (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti),
 • da nije otpušten/a iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: uvjerenje nadležnog organa za kandidate/kinje koji su bili zaposleni/e ili su još uvijek zaposleni/e u organima državne uprave, za kandidate/kinje koji/e ne rade niti su radili u organima državne službe - dokaz: izjava kandidata/kinje potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
 • da nije osuđivan/a za krivično djelo ili privredni prestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina, računajući od dana izdržane, izvršene ili oproštene kazne (dokaz: ovjerena izjava kandidata/kinje i uvjerenje nadležnog suda),
 • da mu/joj odlukom Suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na koju se kandidira (dokaz: uvjerenje nadležnog suda),
 • da se na njega/nju ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava potpisana od strane kandidata/kinje i ovjerena od strane nadležnog organa),
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Federaciji BiH (dokaz: izjava potpisana od strane kandidata/kinje i ovjerena od strane nadležnog organa),
 • da ne vrši funkciju predsjednika ili člana Nadzornog odbora ili Uprave drugog društva ili institucije(dokaz: izjava potpisana od strane kandidata/kinje i ovjerena od strane nadležnog organa),
 • da nije na funkciji u političkoj stranci.

 

 1. Posebni uslovi za izbor i imenovanje:
 • ima najmanje VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrjednuje sa 240 ECTS bodova),
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
 • da ima iskustvo i stručnost u oblastima od značaja za rad i poslovanje Društva,
 • da raspolaže certifikatom o završenom usavršavanju ili da se ovjerenom izjavom obavežu da će u roku od 6. mjeseci proći stručno usavršavanje i steći certifikat o završnom usavršavanju,
 • komunikacija i organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,
 • izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka.

 

 1. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:

-     sposobnost prepoznavanja zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i uvažavanje interesa drugih zainteresiranih sudionika;

-     sposobnost da svjesno, odgovorno i profesionalno obavlja svoje radne zadatke;

-     znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja, te poznavanje ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Društva;

-     rezultati rada tokom karijere.

 1. Potrebna dokumentacija

 

Uz prijavu na konkurs  koja mora sadržavati potpisanu kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati/kinje su obavezni dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Diplomu o završenom fakultetu;
 4. Potvrdu o radnom iskustvu;
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
 6. Uvjerenje o nekažnjavanju;
 7. Ovjerena izjava da nije osoba kojoj je zabranjeno obavljanje javne funkcije;
 8. Ovjerena izjava da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH);
 9. Ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim i drugim imenovanjima Federacije BiH ;
 10. Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe na osnovu rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
 11. Ostale tražene izjave u općim i posebnim uslovima ovog konkursa.

 

Uvjerenja i druge isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanja uslova iz konkursa ne mogu biti starija od tri mjeseca i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Napomena: Dokumentacija koja se dostavlja neće se vraćati kandidatima/kinjama koji su se prijavili na Javni konkurs.

 

 1. Ostale napomene

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, u štampi: Večernji list i Dnevni avaz, te na web stranici Društva.

Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa.

Podnositelji prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Sa kandidatima/kinjama koji ispunjavaju opće i posebne uslove Nadzorni odbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati/kinje biti blagovremeno obaviješteni.

Nakon obavljenog intervjua Nadzorni odbor će sačiniti izvještaj, te će zapisnike o provedenim aktivnostima i radnjama zajedno sa rang listom kandidata koji ispunjavaju uslove dostaviti načelniku Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove.

 

Izabrani kandidat/kinja će biti dužan/a dostaviti ljekarsko uvjerenje prije stupanja na dužnost (opći uslovi: dokaz o zdravstvenoj sposobnosti).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 • Podnošenje prijava

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti, preporučeno putem pošte ili lično na adresu: Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar, Vrapčići bb, 88 113 Mostar. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave i adresu.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: 

 

         ,,Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/ice

                      Javnog preduzeća Deponija d.o.o. Mostar - NE OTVARATI”.