+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Javni oglas za prijem radnika
Na osnovu Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa br: 636/23-DP od 02.06.2023. godine, Člana IV Pravilnika o radu J.P. Deponija d.o.o. Mostar , direktor J.P. Deponija d.o.o. Mostar raspisuje:

 

                                                       JAVNI  OGLAS

 

                       Za prijem u radni odnos u J.P. Deponija d.o.o. Mostar na određeno  vrijeme

 

I   Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno  vrijeme na šest (6) mjeseci za sljedeće radno mjesto:

 

 1. Radnik na izdvajanju korisnih sirovina   -  7 izvršilaca

 

II  Kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 

  Opći uslovi

 

 • Da su državljani Bosne i Hercegovine
 • Da su stariji od 18 godina
 • Da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

 

Naziv radnog mjesta:  Radnik na izdvajanju korisnih sirovina

 

Opis poslova

 

 • Obavlja sve poslove izdvajanja i sortiranja korisnih sirovina iz otpada u sortirnici u za to predviđene posude
 • Vrši ispomoć pri utovaru i istovaru i transport istih
 • Obavezno se pridržava HTZ opreme
 • Radi u dvije (2) smjene
 • Obavlja druge poslove po nalogu poslovođe smjene

 

Uslovi : NK radnik

 

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas

 

 • Potpisana prijava na oglas

 

 • Biografija sa adresom i obavezno kontakt telefon

 

 • Diploma o završenoj školi

 

 • Kopija LK

 

Napomena:

 

I  Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje

 

II Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenu fotokopiju

 

III Svi kandidati čija je dokumentacija uredna, potpisana i blagovremena i koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa

biti će obavješteni usmenim putem ( telefonski) o datumu i vremenu održavanja intervjua

 

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja 036 576 332

 

Rok za podnošenje prijave

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnom listu „ Večernji List BiH“, na internet stranici Javne ustanove Službe za zapošljavanje HNK/HNŽ, te na web stranici J.P. Deponija d.o.o. Mostar ( www.jpdeponija.ba )

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

 

J.P. Deponija d.o.o. Mostar

 

Vrapčići bb

 

 88113 Mostar

 

Sa naznakom

 

„Prijava za Javni oglas

 

Ne otvarati

 

Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave

 

Napomena:

 

Kandidati, čija je dokumentacija neuredna, nepotpuna i neblagovremena biti će pisanim putem obavješteni

sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u

roku od tri dana od prijema obavijesti

 

Priložena dokumentacija neće se vraćati, osim na pismeni zahtjev kandidatima koji su istu dostavili u originalu.

Javni oglas objavljen na  stranici J.P. Deponija info@jpdeponija.ba  

 

Mostar, 07.06.2023. godine