+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Žalba na Odluku o izboru i Zaključak ugovornog organa

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije