+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, JP Deponija d.o.o. Mostar objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci za nabavku roba - rezevni dijelovi za Tehnix postrojenje, sa ponuđačem ALBA BH d.o.o., kao jedinim ovlaštenim preduzećem u BiH za distribuciju i servis Tehnix proizvoda. Tenderska dokumentacija se na uvid može dobiti na adresi: JP Deponija d.o.o. Mostar, Vrapčići bb, 88113 Mostar.

 

 

srijeda, 27.07.2022.godine