+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Rješenje Ureda za razmatranje žalbi - neosnovana žalba

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije